Desoderm omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiidset toimet.  Sisaldab nahka niisutavat glütseriini. Kanda kätele, nii et kogu käte pind oleks kaetud. Mitte loputada. Väga mustad käed tuleb enne toote pealekandmist pesta.

Toimeained: propaan-2-ool <40%; piimhape <2%,C12-C16 alküülbensüüldimetüülammoniumkloriid <0,025%

HOIATUS

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P305+ P351+ P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

 

Registreerimistunnistuse omanik:

Purgo OÜ, Lume 7, Tallinn 10416, tel. +37256103370

Registreerimise Nr: 1897/20

Partii nr: 20032020

Säilivusaeg: 3 aastat.

 

 

Hinnakalkulaator

Hind kokku (ei sisalda KM) : € 3.25
Kogumaksumus (ei sisalda KM) : € 3.25